ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
  
    Скопје    
ТМФ4ПТБ18706ИТехнологија на млеко и млечни производи

Шифра

ТМФ4ПТБ18706И

Име на предметот

Технологија на млеко и млечни производи

Кредити

4

Семестар

8

Јазик

Македонски, Англиски

Наставник

Д-р Весна Рафајловска, доцент

Потребни предзнаења

 

Вид на предметот

Изборен предмет

Цели на предметот

Цел на предметот е студентите да добијат знаења за видовите млеко, хемиските и физичките особини на млекото, како и за технолошките процеси за добивање на млечните производи.

Предметна програма

Млекото и млечните производи во исхраната. Продукција на млекото. Постапка со млекото во млекарниците. Особини на млекото. Хемиски состав и микробиологија на млекото. Топлотна обработка на млекото. Производи од млеко. Технолошки постапки за добивање на млечните производи т.е. за добивање на млечно кисели производи, путер, сирење и други видови производи на база на млеко. Квалитет и стандарди за млекото и млечните производи.

Литература

1.      Robinson  K. R., Modern dairy technology, Vol. 1 and 2, Elsevier Applied Sci. Publs., London, 1993

2.     Varnam A. H., Sutherland P. J., Milk and milk products technology, chemistry and microbiology, Chapman and Hall, London, 1994

3.      Scott S.R., Cheesemaking practice, Elsevier Science Publishing Co. Inc., New York, 1986

4.      Интерна скрипта, В. Рафајловска, 2004

Реализација на

наставата - распределба на времето

Под надзор на наставникот/асистентот

Предавања

30 часа

Вежби  (Вкупно)

30 часа

                          Лабораториски

30 часа

           Пресметковни

-

       Теренска настава

5 часа

Самостојна работа

Домашна задача или семинарска работа

15 часа

Подготовка на испитот

40 часа

Вкупно

 

120 часа

Проверка на знаењето

2 колоквиума, 2 часа за писмен испит